فرم نظرسنجی شرکت کارا سرویس

با شرکت در نظر سنجی شرکت خدماتی کارا سرویس، به ما در ارائه خدمات بروز، با کیفیت یاری رسانید

زمانبندی سرویس کار

طرز برخورد سرویس کار

نوع پوشش سرویس کار

ارائه توضیحات لازم